Spela

Spela med ComCards 


Finns i sjön på ComCards vis

Hur går spelet till?

Finns i sjön spelas i mindre grupper. Varje elev börjar med fyra kort på hand, resten av kortleken sprids ut med baksidan upp på spelplanen. Spelet går ut på att få ihop så många fyrtal som möjligt.

Eleven som sitter till vänster om den som delade ut korten får börja fråga någon av de andra spelarna efter kort. För att få fråga måste personen ha minst ett kort av samma valör på hand (ex. för att få fråga efter tvåor måste den frågande eleven själv ha minst en tvåa).

Om eleven som tillfrågas har den efterfrågade valören frågar han/hon i sin tur om personen som bad om kortet kan översätta ordet/frasen på kortet. Kan eleven detta får han/hon kortet och får fortsätta fråga, en annan eller samma elev, efter fler kort. Kan eleven inte översätta får han/hon ta ett kort från ”sjön” mitt på bordet och turen går vidare till nästa elev. Så fort en person fått ett fyrtal läggs detta ut på bordet, den med flest fyrtal vid spelets slut vinner.

 

Gurka á la ComCards

Hur går spelet till?

Gurka spelas på tre eller fler spelare, alla får sju kort var. I gurka har färgen ingen betydelse, utan enbart valören. Ess är högst och tvåor lägst. Så fort ett ess spelas ut måste spelaren på tur lägga sitt lägsta kort, även om han/hon själv sitter med ett ess på hand. Spelet går ut på att få så lite poäng som möjligt och korten är värda den valör de har (ex. 2 poäng för tvåor, 10 poäng för tior, 11 poäng för knektar, 12 poäng för damer, 13 poäng för kungar och 14 poäng för ess).

Spelet börjar med att personen till vänster om den som delade ut korten lägger ut valfritt kort och uttalar det som står på kortet. Spelaren på tur sticker över det lagda kortet (lägger ett kort med högre eller samma valör), nästa spelare sticker över detta kort osv. Den som inte kan sticka över måste lägga sitt lägsta kort. Den som lagt högsta kortet efter varje varv (eller den som lade sist om flera har lagt samma valör) vinner sticket och börjar lägga ut nästa kort. Den som sitter med högst kort, och alltså tar sista sticket, får lika många poäng som kortet är värt. Så fort en spelare kommit upp i 30 poäng åker han/hon ut. Sitter flera personer med samma valör på sista varvet får samtliga poäng.

Tips!

Spela gärna helt på det främmande språket, men uppmuntra eleverna att åtminstone uttala ordet/frasen på korten de lägger. Detta blir då en uttalsövning som känns relativt naturlig.

 

Ordlek (glosträning)

Förberedelser:

  1. Till denna övning krävs att eleverna har tillgång till ”täckare” (se arbetsbeskrivning i bilaga 1). Dessa tillverkas i kartong av antingen läraren eller, kanske med större nöje, av eleverna själva. Uppmuntra då eleverna att personifiera sina egna täckare med hjälp av både färg och form.
  2. Trä gummisnodden över den önskade mängden kort, så att ordet/frasen på det språk som ska tränas inte syns.

 

Variant 1 – enskild övning

Hur går övningen till?

Eleven sitter själv med kortleken framför sig. Han eller hon ser ordet/frasen på det ena språket och översätter texten; i tanke eller skrift. När kortet är översatt dras detta undan och nästa kort blir synligt. Arbeta igenom den valda mängden kort på samma sätt.

För vem passar detta?

Denna övning passar alla elever, men framförallt kan elever med lässvårigheter gynnas då detta inte är en ”ren” glosövning; även bilderna kan användas för att tolka texten. Fokus hamnar därmed på att översätta orden och inte på att avkoda de ursprungliga orden rätt.

Variant 2 – spel i mindre grupper

Hur går spelet till?

Gruppen väljer ut en elev som är spelledare (denna roll bör gå runt mellan eleverna). Spelledaren har hela kortleken framför sig, med ett övertäckt språk, vänd mot sig. Spelledaren vänder talongen mot gruppen så att alla ser ordet/frasen. Den elev som kan översätta texten räcker upp handen, uppstår diskussion angående vem som var först avgör spelledaren detta. Svarar eleven rätt får han/hon kortet samt ett poäng, svarar eleven fel får han/hon ett minuspoäng och nästa elev får chans att svara. Först till 10 poäng vinner.

Svårare variant

Låt korten ligga åt olika håll så att vissa kort visar det svenska ordet och vissa kort visar ordet på ett annat språk. Detta kräver att eleven snabbt måste variera mellan språken.

Ämnesöverskridande variant – språk och matematik

I denna variant används även spelkortsvalören. När kortleken har delats upp mellan eleverna, genom att en elev svarat rätt och fått behålla kortet, räknas poängen samman. Eleverna får 5 minuter på sig att kombinera sina kort på så sätt att de får så många poäng som möjligt. Ett kort får enbart användas en gång. Poängen räknas på följande sätt;

1 poäng för par (exempelvis två femmor),

2 poäng för två par (exempelvis två treor och två damer),

3 poäng för tretal (exempelvis tre fyror),

4 poäng för stege (fem kort i sifferföljd, där ess kan vara värt både 1 och 14),

5 poäng för färg (exempelvis fem kort i hjärter),

6 poäng för kåk (ett par samt ett tretal),

7 poäng för fyrtal (exempelvis fyra sjuor),

8 poäng för stege i färg (exempelvis kort 5 – 9 i ruter) och slutligen,

9 poäng för royal straight flush (kort 10, knekt, dam, kung, ess i samma färg).

 

Berättelse

Förberedelser:

  1. Till denna övning krävs att eleverna har tillgång till ”täckare” (se arbetsbeskrivning i bilaga 1). Dessa tillverkas i kartong av antingen läraren eller, kanske med större nöje, av eleverna själva. Uppmuntra då eleverna att personifiera sina egna täckare med hjälp av både färg och form.
  2. Trä gummisnodden över den önskade mängden kort, så att ordet/frasen på det språk som ska tränas inte syns.

 

Hur går övningen till?

Denna övning görs enskilt eller i par. Eleven har en kortlek framför sig med språksidan upp. Meningen med övningen är att eleven ska skriva en berättelse på det främmande språket. Eleven börjar skriva utifrån det första kortet i högen och han/hon måste på något sätt få med just det som står på kortet. När ordet/frasen är använd dras kortet bort och nästa kort blir synligt. Berättelsen är färdig när ett på förhand bestämt antal ord/fraser är använda.

För vem passar detta?

Denna övning kan gynna elever som kan skriva, men som har svårt att komma igång. Genom att det hela tiden finns givna ord/fraser leds berättelsen framåt.

Tips!

Känner sig eleven osäker på vad ett ord heter, eller på hur det stavas, kan han/hon enkelt hjälpa sig själv genom att dra undan täckaren. Det viktiga i den här övningen är att få eleverna att skriva och använda orden i meningsfulla sammanhang.

Görs övningen i par kan eleverna hjälpa varandra och börja diskutera meningsbyggnad, innehåll och stavning. Detta blir då en kombinerad tal- och skrivövning.

 

Drama

Hur går övningen till?

Klassen delas in i grupper med 3-5 elever. Läraren delar ut ett valfritt antal kort per grupp. Ju fler kort desto svårare blir övningen. Denna övning fungerar även med flera kortlekar hopblandade. Övningen går ut på att gruppen gemensamt kommer på en sketch (lång eller kort) där orden/fraserna på samtliga kort ingår. Denna ska sedan spelas upp på det främmande språket.

När en grupp anser att den är klar viftar de med händerna och det är upp till läraren att avgöra vem som är först. Gruppen får spela upp sitt drama och läraren avgör om alla elever måste vara delaktiga eller om det räcker med att en eller två elever läser upp dramat som en monolog/dialog.

Godkänns dramat (alla ord/fraser ingår) får gruppen 1 poäng per kort och läraren delar ut nya kort, samma eller ett nytt antal. Saknas något ord/fras fortsätter betänketiden och alla grupper får en ny chans att spela upp sitt drama.

Läraren gör upp med klassen innan övningen börjar om spelet pågår en viss tid eller till ett visst antal poäng.

Tips!

Används en kortlek med två främmande språk (t.ex. engelsk – spansk) kan dramat med fördel spelas upp på båda språken.
 

 

Omvandlingslek (grammatikövning)

Hur går övningen till?

Eleven arbetar individuellt muntligt och/eller skriftligt. Han eller hon har kortleken framför sig, med språksidan vänd uppåt. Ett i taget ska nu eleven omvandla orden/fraserna på följande sätt. Alla omvandlingar görs på språket som ska tränas. (Se en lista på vilka ord/fraser som ingår i vilken kategori i bilaga 2).

  • Substantiv görs om till plural (ex. toilet – toilets)
  • Frågesatser görs om till utrop (ex. How much does this cost? – This costs so much!)
  • Utrop görs om till frågesatser (ex. I love you! – Do I love you?)
  • Ofullständiga fraser, som slutar …, görs om till fullständiga satser (ex. Where is …? – Where is the school?)
  • Negationer görs om till tredje person singular (ex. I don’t understand – She doesn’t understand)
  • Kort hjärter 2, 3, 4, 5, knekt, dam och ess görs om till synonymer (ex. Hello! – Hi!)